می‌خواهید هلند را ترک کنید

می‌خواهید هلند را ترک کنید

نمی‌خواهید درخواست پناهندگی بکنید و یا می‌خواهید درخواست پناهندگی را پس گرفته و هلند را ترک کنید. این برگ آگاهی‌رسانی حاوی اطلاعاتی است که خدمات ترک و بازگشت (DT&V) چه کاری برای شما می‌تواند بکند. این نکته را در نظر داشته باشید که بازگشت به معنای پس گرفتن درخواست پناهندگی است.

نمی‌خواهید درخواست پناهندگی بکنید و یا می‌خواهید درخواست پناهندگی را پس گرفته و هلند را ترک کنید. این برگ آگاهی‌رسانی حاوی اطلاعاتی است که خدمات ترک و بازگشت (DT&V) چه کاری برای شما می‌تواند بکند. این نکته را در نظر داشته باشید که بازگشت به معنای پس گرفتن درخواست پناهندگی است.

خدمات ترک و بازگشت (DT&V) به شما در برنامه‌ریزی بازگشت از هلند یاری می‌رساند. خود شما بهره‌گیری از این خدمت را انتخاب می‌کنید. اگر شما از یاری خدمات ترک و بازگشت (DT&V) استفاده کنید، مسئول برنامه‌ریزی برای به انجام رساندن بازگشت کمک خواهد کرد. مسئول برنامه‌ریزی از شما خواهد پرسید چرا قصد ترک کشور را دارید و با شما در زمینه امکانات ترک هلند، مثل بلیت پرواز و مدارک سفر صحبت خواهد کرد.

اگر پرونده درخواست پناهندگی‌تان در جریان است، و مدارک سفر ندارید، باید خود شما از سفارت یا کنسولگری مدارک سفر (جایگزین) درخواست کنید. تا زمانی‌که درخواست پناهندگی شما در جریان باشد، خدمات ترک و بازگشت (DT&V) نمی‌تواند به شما برای دریافت مدارک سفر (جایگزین) یاری برساند.

اگر قصد بازگشت دارید از خدمات ترک و بازگشت (DT&V) درخواست قرار برای گفتگو بکنید

یکی از کارکنان ارگان مرکزی اسکان پناهجویان (COA) یا سازمان پناهندگان می‌تواند برای شما با مسئول برنامه‌ریزی خدمات ترک و بازگشت (DT&V) قرار بگذارد و یا خودتان نامه الکترونیکی به این نشانی ارسال کنید: ilc@dtv.minvenj.nl

در نامه الکترونیکی نام و تابعیت خودتان را ذکر کنید. در کدام مرکز اسکان هستید، شماره تلفن برای تماس و در صورت امکان شماره بیگانگان (V-nummer) خودتان را بنویسید.